FICS Teamleague

Completed Games


Round: 6  Round 5  Round 4  Round 3  Round 2  Round 1  

TimeWhiteResultBlack
08-16 14:00Scotland MZaiser1-0Poland mcstorytaller
08-16 13:25Mexico MauLo1-0Sweden axeltiger
08-16 13:15United States mindlin1/2-1/2Brazil kurumim
08-16 11:16United States AsDaGo1-0India DasR
08-16 09:52 Thao1-0Serbia gile
08-15 23:12United States KTindle0-1Mexico MarianoCG
08-15 21:38United States yoyoman0-1Peru xandor
08-15 21:23Mexico TragicPrinceFer1/2-1/2Brazil Marlov
08-14 14:29Sweden PeterTrsavec1/2-1/2United States damouno
08-14 11:46Ukraine pchesso1/2-1/2Morocco belcaidalekhine
08-14 11:28Sweden LNO1-0Italy pedropablo
08-14 07:10United States jestrada0-1Israel HaStudent
08-14 06:45Germany Turamon0-1Australia Guyus
08-14 03:10Poland araszek0-1Poland KrystianSz
08-13 15:58United States rjbriggs1-0India blore
08-13 14:15Nigeria MichaelOgbeide1/2-1/2United States xombie
08-13 12:37United States Chebein0-1 Relu
08-13 09:44United States morphology1-0Poland kliszek
08-12 16:04United States AsDaGo1-0Ukraine brunftbert